Podmienky používania internetových stránok Evidujem.sk

Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webových stránok Evidujem.sk, bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webových stránok Evidujem.sk. Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Evidujem.sk umožňuje prezeranie stránok a akejkoľvek časti obsahu týchto stránok. Užívateľ je povinný pri svojom konaní postupovať tak, aby nezasahoval do práv vlastníkov, používateľov a iný osôb. Užívateľ stránok sa zaväzuje neporušovať autorské a iné práva duševného vlastníctva. Užívateľ nesmie z internetových stránok stiahnuť obsah nad rámec vyhradených stránok, ktoré sú k tomuto účelu určené.

Za obsah týchto stránok sa považuje všetok grafický, textový alebo iný obsah pri prezeraní stránok či využívaní služieb, ktorý nie je obsahom používateľa. Obsah používateľa je dátový alebo íný obsah, vytvorený používateľom pomocou programového prostredia stránok v rámci jeho používateľského účtu, či dátový obsah uložený do dátového úložiska. Obsah používateľa nie je obsahom webových stránok a plne zaňho zodpovedá ich vlastník - používateľ.

Používateľ má právo používať obsah internetových stránok tak, aby mohol plne využívať poskytované služby.

Používateľ stránok sa zaväzuje postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu k používateľskému účtu osobou, ktorá na to nie je oprávnená. Súčasne je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamädzil odcudzeniu prihlasovacieho mena a hesla, ináč sám zodpovedná za všetku škodu, ktotú v tomto dôsledku spôsobí vlastníkovi stránok, sebe alebo iným používateľom či osobám. Rovnako je používateľ povinný oznámiť vlastníkovi stránok ak zistí, že horzí či nastal takýto zásah do práv vlastníka stránok, používateľov či iných osôb.

Pre využívanie služieb je návštevník povinný vykonať registráciu, pri ktorej potvrdí súhlas s týmito podmienkami. Každý z používateľov má právo byť registrovaný len jeden krát súčasne.

Pri zistení porušenia týchto podmienok či poskytnutia nepravdivých či neúplných informáci pri registrácii účtu užívateľom si vlastník stránok vyhdrazuje právo tomuto užívateľovi zmazať účet so všetkými dátami a obsahom používateľa a to bez zodpovednosti za vzniknutie prípadných škôd osobe, ktorá tento účet vlastnila. Súčasne za dôsledky a skody vzniknuté uvdením týchto nepravdiných údajov zodpovedá návštevník bez účasti vlastníka stárnok.

Používateĺký účet je oprávnená používať len osoba, ktorá riadne vyplnila a odoslala registračný formulár, na základe ktoré bol tento účet zriadený. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje tretej osobe, nesie samostatne bez účasti valstníka stránok plnú zodpovednosť za následky a prípadné škody, ktoré jemu, vlastníkovi stránok, užívateľovi alebo inej osobe v súvislosti s užívaním služby touto treťou osobou vzniknú.

Obsah služieb

Služby ktoré na týchto stránkach poskytuje vlastník stránok, sú poskytované odplatne a bezodplatne. O bezodplatnosti služby, jej obsahu a trvaní rozhoduje jednostranne vlastník stránok.

Obsahom poskytovaných služieb sú predovšetkým nástroje pre vedenie daňovej evidencie, tvorbu faktúr, emailové či prezentačné služby na internete. Obsah poskytovaných služieb priradených jednotlivým balíkom služieb je popísaný v sekcii .

Obsahom poskytovaných služieb nie sú poradenské, archivačné, účtovné služby či služby finančného poradcu či advokáta. Za obsah konkrétnych administratívnych a ekonomických úkonov vykonávaných vo vzťahu k tretím osobám, okrem iného aj vo vzťahu k orgánom verejnej moci, nesie výlučnú zodpovednosť používateľ. Používateľ rovnako berie na vedomie, že poskytované služby nezabezpečujú archiváciu účtovných dokladov a zázanom vytvorených či vložených do systému. Vlastník stránok nezodpovedná za prípadne škody vzniknuté používateľovi stránok v súvislosti s povinnosťami stanovenými všeobecne záveznými predmpismi v oblasti registratúry a archivníctva či v oblasti uchovávania účtovných dokladov.

Vlastník stránok sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola služba poskytované nepretržite po dubu jej poskytovania, bez výpdkov a iný prerušení. Za porušenie tejto povinnosti vlastníka stránok sa nepovažujú okolnosti popísané v časti Zodpovednosť za náhradu škody ani servisné zásahy vlastníka stránok.

V prípade, že vlastník stránok zistí, že existuje objektívny prepoklad o tom, že používateľ uchováva v úložisku dát vlastníka stránok také dáta, ktoré zasahujú do práv vlastníka stránok, používateľov či iných osôb, vlastník stránok ma právo nenávratne odstrániť všetok obsah používateľa, pred čím ho upovedomí a vyzve k exportu týchto dát. Vlastník stránok v takom prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohoto konania môže používateľovi vzniknúť.

Po skončení poskytovania služby je užívateľovi zablokovaný prístup k účtu a k dátam. Pred skončením tejto doby bude užívateľ vopred informovaný.

Zodpovednosť za škody

Za škodu na majetku, návštevníka a/alebo používateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, prevádzkovateľ nezodpovedá.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vlastníka stránok predstavujú také okolnosti či udalosti, kotré sú mimoriadne, neodvratiteľné a ich následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti zabránia alebo ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto podmienok. Medzi takéhot udalosti patria napríklad živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľa energií) a pod. Rovnako sem patrí zmena všeobence záväzných rpávnych predpisov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia plynulé pokračovania právnych vzťahov regulovaných týmito podmienkami.

Vlastník stránok a používateľ sú povinný venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám a všeobecnej prevencii vzniku škôd. Používateľ je povinný oznámiť vlastníkovi stránok prekážky, ktoré mu bránia či budú brániť v plnení povinností podľa týchto podmienok a to bez zbytočného odkladu po dozvedení sa o danej prekážke.

Platba za služby a fakturácia

Používateľ je povinný zaplatiť vlastníkovi stránok za poskytnutie služieb cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito podmienkami a cenníkom uvedeným na stránkach. V prípade, že dôjde k zmenám v cenníku, pre používateľa platia ceny v dobe zakúpenia služby. Používateľ má právo začať s využívaním služby až po zapatení ceny.

Bankové poplatky spojené s platbami návštevníka a používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok znáša návštevník a používateľ. Cena sa považuje za zaplatenú v momente jej pripísania na účet vlastníka stránok. Vlastník stránok sa zaväzuje aktivovať službu užívateľovi do 24 hodín od prijatia platby.

Ochrana údajov

Vlastník stránok spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom internej evidencie požívateľov služieb a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb či informovania o zmenách. Používateľ stránok s týmto spracovaním osobných údajov súhlasí v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Cookies

Pokiaľ si prezeráte webové stránky Evidujem.sk, dochádza k využívaniu tzv. "cookies" a to za účelom zabezpečenia lepších služieb. Používaním stránok Evidujem.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach Evidujem.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie