Pravidla ochrany osobných údajov

vydané pre stránky evidujem.sk

I. Základné ustanovanie

1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len "POÚ") upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa v súvislosti alebo na základe zmluvy o používaní funkcionalít webstránky spediter.sk. Tieto POÚ sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, ktorými sa riadi každá zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

II. Ochrana osobných údajov Používateľa

1. Ochrana osobných údajov Používateľa je poskytována zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Používateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno emailová adresa, telefón (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

4. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely vedenia Používateľského účtu.

5. Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri Registrácii, vo svojom Používateľskom účte, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

6. Spracovaním osobných údajov Používateľa môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Osobné údaje nebudú Prevádzkovateľom bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa odovzdávané tretím osobám.

7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účelu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

8. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že se jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9. V prípade, že by se Použivateľ domnieval, že Prevádzkovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Používateľa alebo je v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: a. požiadať Prevádzkovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie, b. požadovať, aby Prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10. Používateľ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to podaním urobeným na kontaktnú emailovú adresu Prevádzkovateľa.

III. Posielanie obchodných zdelení (newsletterov) a ukladanie cookies

1. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo s podnikom Prevádzkovateľa na emailovú adresu Používateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení Prevádzkovateľa na emailovú adresu Používateľa.

2. Za účelom zvýšenia používateľskej prívetivosti používa prevádzkovateľ pre prevádzku svojej webovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v počítači návštevníka platformy pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu návštevníka na webových stránkach. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke Používateľ súhlasí s používaním cookies. Používateľ nemusí udeliť súhlas s používaním cookies, v takom prípade však Prevádzkovateľ nemôže zaručiť plnú funkčnosť webovej stránky.

IV. Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú všetku korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na emailovú adresu v Používateľskom účte Používateľa, či uvedenú v Používateľovej objednávke resp. na emailovú adresu uvedenú na webovej stránke Prevádzkovateľa.

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia platným a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

2. Tieto POÚ sú uložené a archivováné Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím osobám. Ustanovenia týchto POÚ a zákonov vzťahujúcich sa k poskytnutiu zmluvy a týchto POÚ Používateľovi nie sú týmto akokoľvek dotknuté.

3. V prípade otázok k týmto POÚ a zmluve poskytne Prevádzkovateľ Používateľovi bezodkladne všetky potrebné informácie

4. Používateľ a Prevádzkovateľ sa zaväzujú riešiť prípadné spory zmierom, prípadne pomocou mediátora.

Používame taktiež software tretích strán, ktorý následne používa súbory cookies a to:

  • Google - za účelom analýzy návštevnosti (Google Analytics). O spôsobe pouzívania cookies nájdete informácie tu.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 2.5.2018

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie