Odber noviniek

Ak spĺňate požiadavky na vedenie daňovej evidencie (či paušálne výdavky), môžeme sa do toho spolu pustiť. Začneme od základu - evidovaním príjmov a výdavkov. Pozrieme sa tiež na to, čo je základ dane a ako vypočítať výšku dane z príjmov. Taktiež rozoberieme to, ako evidovať príjmy či výdavky v cudzej mene.

Na začiatok teda citácia §6 ods. 11 ZoDP, podľa ktorého vedenie daňovej evidencie musí obsahovať evidenciu o:

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov)

b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov


Základ dane


Najprv teda k základnu dane (ZD). Vypočítate ho ako

ZD = celkové príjmy - celkové výdavky

pričom pokiaľ počítate s aktuálnym stavom príjmov a výdavkov, hovoríme tomu čiastkový základ dane. Základ dane za zdaňovacie obdobie Vám Evidujem.sk vypočíta v úvodnom prehľade.

Príjmy


Čo je teda píjem? Podľa zákona §6 ods. 11 písm. c) ZoDP je príjem:

c) príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami ... za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa §6 ods. 10 a 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil.

Ľudskou rečou povedané, evidovať musíte teda príjmy peňažné, nepeňažné a príjmy dosiahnuté zámenou získané pri výkone podnikateľskej činnosti. Peňažné plnenie je jasné (tržby, úhrady faktúry), nepeňažné predstavujú práve vznik pohľadávky. V praxi to znamená evidovať ku každému dokladu dátum jeho vystavenia, splatnosť a dátum úhrady.

Rozlišovať pritom budeme daňové a nedaňové príjmy pre správny výpočet základu dane. Nedaňovými príjmami sú napríklad osobné vklady podnikateľa, príjem DPH (systém vypočíta automaticky), úvery, pôžičky či peňažné dary.

Daňové výdavky


Ak využívate paušálne výdavky, môžete túto podkapitolu preskočiť. Dôležité je všimnúť si slovíčka daňové. Na základe rozdielu príjmov a výdavkov sa vypočítava základ dane a nedaňové výdavky do výpočtu nepatria. Daňový výdavok podľa zákona predstavuje náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka ... . To, či môže byť zahrnutý do výdavkov je ďalej upravované v §19 ZoDP. Nájdete tam informácie o možnosti zahrnúť taktiež náhrady za cestovné, príspevky na stravovanie, odvody či odpisy majetku.

Pre ešte jasnejší obraz uvedieme pár príkladov pre nedaňové výdavky: nákup dlhodobého majetku (súvisí s odpismi, rozoberieme v ďalšom článku), platba dane z príjmu a DPH (systém rieši automaticky), daň z úrokov a pod. Viac informácii nájdete v našom článku o daňových a nedaňových príjmoch a výdavkoch.

Taktiež platí, že tento výdavok musíte vedieť preukázať a musí spĺňať limit (napríklad max. suma náhrad za cestovné). Rovnako ako príjmy môžu byť výdavky peňažné a nepeňažné (napr. odpisy majetku).

Príjmy a výdavky v cudzej mene


V prípade, že máte príjmy či výdavky v cudzej mene, evidovať musíte vždy v eurách. Znamená to, že sumu musíte na eurá prepočítať. Použije sa pri tom jeden z týchto kurzov §31 ZoDP ods. 2:

- kurz ECB platný v deň uskutočnenia príjmu či výdavku
- priemerný kurz ECB za kalendárny mesiac alebo rok, ak tak počítate pre každý príjem/výdavok za účtovné obdobie

Všetko potrebné na evidenciu týchto príjmov a výdavkov je zabudované v našom systéme. Systém Vám taktiež vypočíta pri exporte čiastkový základ dane (viditeľný tiež v prehľade) a určí, či zahrnúť alebo nezahrnúť príjem do výpočtu základu dane.

Ako evidovať pohľadávky a záväzky nájdete v našom ďalšom článku o evidencii pohľadávok a záväzkov.Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie