Odber noviniek

Pri evidovaní príjmov a výdavkov si často nie sme istí, či daný príjem je zdaniteľný prípadne či si môžeme daný výdavok do evidencie pridať ako oprávnený daňový výdavkov. V tomto článku sa teda pozrieme na príjmy a výdavky z pohľadu vplyvu na daňový základ a to v rámci jednoduchého prehľadu.

VýdavkyDaňové výdavky
Daňovým výdavkom živnostníka môže byť iba taký výdavok, ktorý je vynaložený daňovníkom a preukázaný riadnym účtovným dokladom, je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona a je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, pokiaľ nie je zákonom vylúčený z daňových výdavkov alebo pokiaľ nie je jeho výška limitovaná.

Príklady daňových výdavkov:
- cestovné náhrady a spotrebované pohonné hmoty, viď kniha jázd
- výdavky na stravovanie
- odpisy majetku
- poistné a príspevky
- nájomné
- výdavky na reklamu
- provízie za sprostredkovanie
- náklady na poradenské a daňové služby
- miestne dane a miestny poplatok podľa osobitného predpisu a poplatky vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani,
- daň z pridanej hodnoty v prípadoch stanovených zákonom o dani z príjmov,
úrok pri finančnom prenájme zahrňovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu podľa osobitného predpisu (zákon o účtovníctve),
- úroky z úverov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak podľa zákona o účtovníctve sa tieto úroky účtujú v nákladoch,
- výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov a Národného úradu práce zahrňované do príjmov.

Príklady výdavkov ktoré sa nepovažujú za daňové výdavky

- výdavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku (do daňových výdavkov sa zahŕňajú prostredníctvom daňových odpisov)
- výdavky na technické zhodnotenie (do daňových výdavkov sa zahŕňajú prostredníctvom daňových odpisov)
- výdavky presahujúce limity ustanovené zákonom o dani z príjmov alebo osobitnými predpismi (napr. zákon o cestovných náhradách) okrem výdavkov (nákladov) vynaložených zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 2 písm. d) zákona za podmienok ustanovených osobitným predpisom (Zákonník práce)
- výdavky vynaložené v rozpore so zákonom o dani z príjmov alebo osobitnými predpismi (napr. zákon o reklame)
- výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden predmet, pričom
- výdavky na osobnú potrebu
- paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka

PríjmyPríjmy podliehajúce dani

Dani z príjmov podliehajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené. Pre nás je podstatné, že medzi príjmy podliehajúce dani patria predovšetkým príjmy z podnikania.

Príklady príjmov oslobodených od dane
- prijaté náhrady
- prijaté dary
- dedictvo
- úver a pôžička
- podiel na zisku
- vyrovnávací podiel

Oslobodené od dane sú tiež napr
- príjem z predaja nehnuteľnosti po 5 rokoch alebo získanej dedením
- príjem z predaja hnuteľnej veci
- príjem z výživného
- príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či príležitostnej činnosti do 500€
- príjem z prevodu opcií, cenných papierov a účasti na s.r.o.
- dávky a podpory z zdravotnej a sociálnej poisťovne
- prijaté náhrady
- štipendiá
- výhry a prijaté ceny do 350€Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie