Odber noviniek

Hoci vedenie knihy jázd už nie je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, jej vedenie je stále potrebné, pokiaľ si ako platca DPH chcete odpísať nakúpené pohonné látky z daní. Umožňuje totiž najlepšie zmapovať koľko jázd bolo vykonaných, aká dráha bola prejdená a za akým účelom.

Kniha jázd teda slúži ako evidencia pri preukazovaní toho, ktoré cesty boli vykonané za podnikateľským zámerom a teda aké množstvo pohonných látok bolo za týmto zámerom spotrebovaných. Môže sa pritom týkať nielen vozidiel zahrnutých v obchodnom majetku alebo prenajatého vozidla/vozidla v lízingu. Pre každé vozidlo či už evidované v obchodnom majetku alebo súkromné vozidlo možno zvoliť iný spôsob preukazovania daňových výdavkov na spotrebu pohonných látok.

Sú tu na výber 3 možnosti, ako si z daní odčítať pohonné látky pri vozidle evidovanom v obchodnom majetku:

1. Na základe satelitného systému sledovania pohybu vozidla. Evidencia presne zaznamenaných ciest zo satelitnej jednotky potom slúži na preukazovanie, že šlo o cesty za podnikateľským zámerom. Tým nahrádza knihu jázd a taktiež nemusí daňovník vypočítavať, koľko pohonných látok spotreboval, keďže jednotka to zaznamenáva.

2. Najmenej výhodnou možnosťou býva uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné hmoty vo forme paušálnych výdavkov do 80% z preukázaného nákupu.

3. Do daňových výdavkov sa zahrnú všetky výdaje za spotrebované pohonné látky vo výške podľa cien platných v čase ich nákupu a prepočítané s ohľadom na spotrebu uvedenú v technickom preukaze vozidla alebo osvedčení o evidencii vozidla. Spotrebu uvedenú v týchto dokladoch ale treba tiež preukázať, podobne ako doklady o nákupe pohonných látok. Táto tretia možnosť je spojená s vedením knihy jázd a býva finančne najvýhodnejšia.

Pri súkromnom vozidle máme k dispozícii len 2 varianty:

1. Formou náhrad vo výške 0,183€/km spolu s výškou nákladov na pohonné hmoty podľa ceny platnej v čase nákupu. Tu je potrebné viesť knihu jázd z dôvodu preukázania týchto najazdených kilometrov.

2. Formou paušálnych výdavkov vo do výšky 50% z celkových preukázateľných nákladov na pohonné látky. Výdavky pritom musia približne zodpovedať tachometru za dané zdaňovacie obdobie. Pre tento prípad kniha jázd nie je potrebná.

Najžiadanejšie údaje, ktoré by kniha jázd mala obsahovať sú:
• Normovaná spotreba vozidla (podľa technického preukazu)
• Stav kilometrov na tachometri
• Dátum cesty
• Počet najazdených kilometrov na každú jazdu
• Miesto odkiaľ sa cesta vykonala a kam
• Čas trvania cesty
• Informácia o účele cesty v súvislosti s podnikaním
• Zakúpené pohonné látky
• Spotrebované pohonné látky prepočítané podľa normovanej spotreby vozidla

V praxi teda môže byť kniha jázd vedená v dostupných tlačivách, Exceli, alebo inak. Jej obsah je dôležitejší ako forma. Pre vedenie knihy jázd, ktoré by bolo ručnou činnosťou pomerne prácne, už existujú rôzne softvéry. Podobné uľahčenie práce a ušetrenie času umožňuje aj naša aplikácia, v ktorej máte vedenie knihy jázd v balíkoch Podnikateľ a Prémium.Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie